ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Youtube view
110 Tiny Standard CPV [500-3K] 0.0018 500 3000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15% Tiny number views order, Instant Start, 10K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours after delivered. - Không hoàn view rớt, tỷ lệ rớt view 10-15%, đơn hàng rất nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 10K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view sau khoảng 5-6 giờ .
111 Small Standard CPV [3K-10K] 0.00165 3001 10000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15% Tiny number views order, Instant Start, 10K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours after delivered. - Không hoàn view rớt, tỷ lệ rớt view 10-15%, đơn hàng rất nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 10K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view sau khoảng 5-6 giờ .
112 Medium Standard CPV [10K-60K] 0.0015 10001 60000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15%, Medium number views order, Instant Start, 30K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours - Không hoàn, Tỷ lệ rớt 10-15%, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 30K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view sau khoảng 5-6 giờ.
113 Large Standard CPV [60K-300K] 0.00135 60001 300000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15%, Medium number views order, Instant Start, 30K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours - Không hoàn, Tỷ lệ rớt 10-15%, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 30K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view sau khoảng 5-6 giờ.
114 Great Standard CPV [300K-10Triệu] 0.00125 300001 10000000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15%, Medium number views order, Instant Start, 30K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours - Không hoàn, Tỷ lệ rớt 10-15%, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 30K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view sau khoảng 5-6 giờ.
116 Tiny VIP CPV, Refill, Guaranted:[500-3K] 0.0023 500 3000 Chú ý: don't take two order for a same link at the same time. Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view, Tiny number views order, , Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours - Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, đơn hàng rất nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
117 Small VIP CPV, Refill, Guaranted: [3K-10K] 0.00215 3001 10000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view, Small number views order, Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours -Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, đơn hàng nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
118 Medium VIP CPV , Refill, Guaranted: [10K-60K] 0.002 10001 60000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view, Medium number views order, Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours - Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
119 Large VIP CPV, Refill, Guaranted: [60K-300K] 0.0019 60001 300000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view,, Large number views order, Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours - Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, Đơn hàng khá lớn, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
120 Great VIP CPV , Refill, Guaranted:[300K-10M] 0.0018 300001 10000000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view, Great number views order, Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours - Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, Đơn hàng lớn, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
✬ Youtube view targeted
122 Youtube Views [1M] [USA] [NO DROP] [INSTANT - 200K/Day] 0.0036 1000 1000000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Start Time: Instant - 1 Hour - Speed: 20K - 200K/ day - Lifetime Guaranteed - Location: USA" - View phần phối US, bắt đầu ngay, mỗi ngày 20k-200K, Đảm bảo đủ view, hoàn lại nếu thiếu
123 Youtube Views [1M] [UK] [NO DROP] [INSTANT - 200K/Day] 0.0036 1000 1000000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Start Time: Instant - 1 Hour - Speed: 20K - 200K/ day - Refill: Lifetime Guaranteed - Location: UK" - View phần phối UK, bắt đầu ngay, mỗi ngày 20k-200K, Đảm bảo đủ view, hoàn lại nếu thiếu
✬ Youtube Sub
124 Youtube Subscribers [5-50] Speed 50 sub/ngày 0.035 5 50 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Start Time: Instant - 6 hours, Speed: 50/ day - Specs: Real USA Users - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày, Sub chủ yếu ở USA, đam bảo không rớt.
125 Youtube Subscribers [50-200] Speed: 50 sub/day 0.03 51 200 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Start Time: Instant - 6 hours, Speed: 50/ day, 30 days Guaranteed - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày, Sub chủ yếu ở USA, Đảm bảo không rớt sub, bảo hành 30 ngày.
143 Youtube Subscribers [200-10K], Speed 1000 subs/day 0.025 201 10000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. Start Time: Instant - 0-10 Minutes, global Sub. Speed: 200-500/day, Drop ratio: 15% Phân phối trong vòng 10 phút, Sub quốc tế, số lượng phân phối được từ 200-500 sub ngày. Tỷ lệ rớt sub là 10%.
144 Youtube Subscribers [200-1500] Speed 50/Day 0.03 201 1500 Start Time: Instant - 6 hours, Speed: 50 subs/ day Refill: 30 days Guaranteed, Global Sub Phân phối trong vòng 6 giờ, Tốc độ 50 sub/ngày Đảm bảo không bị rớt, sub quốc tế.
✬ Youtube Likes
127 Youtube Likes [5-20] 0.025 5 20 - Start Time: Up to 12 hours - Speed: 50/ day - Refill: 10 days - Băt đầu trong vòng 12h, đạt 50 like/ngày, hoàn like khi bị rớt
128 Youtube Likes [20-100] 0.02 20 100 - Start Time: Up to 6 hours - Speed: 10k/ day - Refill - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 10K like/ngày, hoàn like khi bị rớt
129 Youtube Likes [100] 0.018 100 10000 - Start Time: Up to 6 hours - Speed: 10k/ day - Refill - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 10K like/ngày, hoàn like khi bị rớt
✬ Youtube DisLikes
130 Youtube DisLikes [5-100000] 0.02 10 10000 - Start Time: Instant - 6 hours - Speed: 10k/ day - Refill - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 10K ngày, hoàn like khi bị rớt
✬ Youtube Comment
131 Youtube Comments 0.21 10 500 - Start Time: Instant - 1 hour - Refill - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày, hoàn like khi bị rớt
✬ Youtube watchtime (Giờ xem youtube)
132 Youtube watchtime (Giờ xem youtube) 0.048 1000 10000 Start Time: Instant - 6 Hour Speed: 50 - 2000/ day Refill: Lifetime Guaranteed Bắt đầu trong vòng 6h, tốc độ đặt 50-1000h/ ngày, đảm bảo thời gian không bị rớt. Thời gian Video trên 80 phút.
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Facebook page likes
133 Facebook Page Likes [50-200] 0.025 50 200 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 1K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày
134 Facebook Page Likes [201-500] 0.023 201 500 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 2K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày
135 Facebook Page Likes [501-1000] 0.0215 501 1000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 5K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày
136 Facebook Page Likes [1001-2000] 0.0198 1001 2000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 5K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày
137 Facebook Page Likes [2001-10000] 0.018 2001 10000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 5K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày
✬ Facebook post likes (Like bài viết)
138 Facebook Post Likes [50-200] 0.012 50 200 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 1K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày
139 Facebook Post Likes [201-500] 0.011 201 500 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 2K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày
140 Facebook Post Likes [501-1500] 0.01 501 1500 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 4K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
141 Facebook Post Likes [1501-10000] 0.009 1501 10000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 4K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
✬ Facebook Post Share (Chia sẽ bài viết)
142 Facebook Post Shares [500-10000] 0.012 500 10000 - Start Time: Instant - 24 hours - Speed: 1K/ day - Chi sẽ bài viết, Phân phối trong 24 giờ, đạt được 1K/ngày
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Website Traffic
145 Lưu lượng website toàn cầu từ Wikipedia [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 20K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop & Mobile Traffic Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
146 Lưu lượng website toàn cầu từ Facebook [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 50K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
147 Lưu lượng website toàn cầu từ Youtube [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 50K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
148 Lưu lượng website toàn cầu từ Google [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 50K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng từ nước Mỹ
✬ Website Traffic - SEO FRIENDLY- [Targeted]
149 Lưu lượng website nước Mỹ (USA) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 6 hours Speed: 1K-2K/ day 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported Usa Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng từ nước Mỹ
150 Lưu lượng website nước ANH (UK) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 6 hours Speed: 1K-2K/ day 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported UK Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng từ nước Anh
151 Lưu lượng website nước Châu âu (EK) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 6 hours Speed: 1K-2K/ day 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported EU Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng châu âu
152 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Google [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 5K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
153 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 10K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
154 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Youtube [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 5K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
155 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Facebook [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 5K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.