ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Youtube view
477 Youtube Views - Không bảo hành - Tối đa 100K - Bắt đầu: 1H - Tốc độ 10K/Ngày 0.001 1000 10000000 ⚡️Thời gian bắt đầu xử lý: 0 -1H ⚡️Tối đa 10K ⚡️Tốc độ 10K/Ngày ⚡️Người xem: Người dùng Youtube thực ⚡️Tỷ lệ giữ chân: 10s - 60 giây ⚡️Không bảo hành ⚠️Tỷ lệ rớt view 30%
✬ Youtube view targeted
178 Youtube Views - UK - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K/Ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view UK
179 Youtube Views - USA - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view USA
204 Youtube Views - Singapore - BH 180 ngày - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Singapore
254 Youtube Views - Germany - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K/ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Germany
255 Youtube Views - France - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20k/ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view France
257 Youtube Views - CANADA - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Canada
258 Youtube Views - Australia - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Australia
259 Youtube Views - Malaysia - BH 180 ngày - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.006625 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 ngày ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Malaysia
260 Youtube Views - ITALY - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K /Ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Italy
261 Youtube Views - India - BH 180 ngày - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 ngày ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view India
262 Youtube Views - Hungary - BH 180 ngày - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 ngày ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Hungary
263 Youtube Views - Philippines - 180 ngày - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 ngày ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Philippines
264 Youtube Views - North Korea - BH 180 ngày - Tốc độ tối đa 100K/Ngày 0.005875 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 ngày ⭐Nguồn view North Korea
495 Youtube Views - Vietnam - BH vĩnh viễn - Tốc độ tối đa 20k/ngày - Hot⚡️⚡️⚡️⚡️ 0.0025 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 20 -50K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Nguồn view Vietnam
✬ Youtube Subscribers
286 Youtube Subscribers [ NGƯỜI DÙNG THẬT - Kiếm tiền - 1H - 10/Ngày] [ỔN ĐỊNH] 0.0513 10 1500 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 5 - 10subs / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐Tối đa chỉ đạt 1500 Subscribers mỗi kênh ⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh. ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
407 Youtube Subscribers S2 [ NGƯỜI DÙNG THẬT - Kiếm tiền - 24H - 10/Ngày] [ỔN ĐỊNH] 0.0495 10 2000 ⭐Thời gian bắt đầu xử lý: Tức thì - 24 giờ ⭐Tốc độ: 10 / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐Tối đa chỉ đạt 2000 Subscribers mỗi kênh ⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh. ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
408 Youtube Subscribers [Max 2.5K] [BH 365 Ngày] [10 - 20/ Ngày] [TỪ QUẢNG CÁO] 0.075 10 2500 ⭐0-6H Giờ bắt đầu ⭐ Người đăng ký thực tế & đang hoạt động. ⭐ Tốc độ 10 -20 / Ngày ⭐ Bảo hành 365 ngày ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh. ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
494 Youtube Subscribers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 100K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 30/Ngày] 0.041 100 100000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì ⭐Tốc độ: 30 subs / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐Tối đa chỉ đạt 100K Subscribers mỗi kênh ⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiển thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh. ⚠️ Các trường hợp không mở hiển thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
✬ Youtube Likes
127 Youtube Like [KHÔNG BẢO HÀNH] [Tối đa: 50K] [Thời gian bắt đầu: 0-1 giờ] [Tốc độ: NHANH] 0.025 50 50000 > Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ > Tốc độ: 1K like/ngày > Bảo hành: KHÔNG > Không nạp lại / Không hoàn tiền > Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích.Có thể bị tụt 0 - 30% số likes sau khi hoàn thành (thường được chạy thừa 10 - 15% số lượng likes đã đặt)
365 Youtube USA Likes [Bào hành: 30 Ngày] [Tốc độ: 200/Ngày] 0.013 100 20000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 200 lượt thích / ngày ⭐Bảo hành: 30 ngày ⭐Người dùng thực ở Hoa Kỳ ⭐Tối đa: 20K cho mỗi video,
✬ Youtube DisLikes
307 Số lượt không thích trên Youtube [NHANH HƠN - Tối đa 50K - BH 30 Ngày] 0.042 50 1000000 ⭐Bắt đầu: 0-1H ⭐Tối đa lên đến 50K ⭐Youtube Video phải có Ít nhất 1 lần DisLike ⭐Lên tới tốc độ 200-500 ngày ⭐Gợi ý: Tối thiểu 3k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐ Tỷ lệ giảm: 0-5% ⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 95% -100%
415 Lượt không thích trên Youtube [NHANH NHẤT - Tối đa 200K - 2K / Ngày - BH 30 Ngày] 0.03625 100 200000 ⭐Chất lượng tốt nhất : Lượt Không thích thực sự ⭐Tối đa lên đến 200K (Lưu lượng nhanh, 2K mỗi ngày) ⭐Youtube Video với ít nhất 1 lần không thích ⭐Lên tốc độ ngày nhanh nhất ⭐Gợi ý: Tối thiểu 50k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐ Tỷ lệ giảm: 0-15% ⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 95% -100%
✬ Youtube Comment
404 Youtube Comments [RANDOM] [USA] Max: 1K] [Bắt đầu: 0-1H] 0.09 10 1000 ✔️ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ✔️ RANDOM ✔️ Bảo hành 30 ngày ✔️ Tối thiểu: 10 ✔️ Tối đa: 500 ✔️ Tốc độ: 100/Ngày
✬ Youtube watchtime (Giờ xem youtube)
132 Thời gian xem trên Youtube 4000H - Nhập video 1H + / NHANH 1KH / Ngày - BH30 0.02878 1000 4000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ ⚡️ Bạn sẽ nhận được 4kh thời gian xem trong 10 ngày ⚡️ Tốc độ: 500-1000H / Ngày ⚡️ Bảo hành 30 ngày (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung) ⚡️ Hãy sử dụng video có độ dài 1 giờ trở lên để đặt hàng ⚡️ Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 - 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền. ⚡️ Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE LƯU Ý: - Trong khi sử dụng lượt xem của chúng tôi, vui lòng không đồng thời sử dụng lượt xem từ bên thứ ba và nếu video đang nhận được lượt xem không phải trả tiền, bạn sẽ không có đủ thời gian xem. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này - Tốt hơn hết hãy sử dụng video mới và không có lượt xem tự nhiên để chạy thời gian xem.
341 Thời gian xem trên Youtube [KHÔNG BẢO HÀNH] [VIDEO 10 PHÚT TRỞ LÊN] [200H / Ngày] 0.057 500 4000 ✓ Bắt đầu sau 3 giờ ✓ Tốc độ ~ 200 / Ngày ✓ Video tối thiểu 10 phút ✓ Không bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/watch?v=WU1n5ljsHgc
✬ Youtube Shares
194 Chia sẻ trên Youtube [Toàn cầu] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] 0.0027 1000 250000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐Tối đa 250 nghìn ⭐Tốc độ: 3K / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐Dịch vụ chia sẻ: Facebook, Twitter, Pinterest, reddit, LinkedIn, Blogger, v.v
195 Chia sẻ trên Youtube [USA] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] 0.00375 1000 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
265 Chia sẻ trên Youtube [Hàn Quốc] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.004125 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
267 Chia sẻ trên Youtube [UK] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.00375 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
273 Chia sẻ trên Youtube [Vietnam] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.00375 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
✬ Youtube Social Shares
198 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Facebook 0.00234 100 10000 > WorldWide Social Shares from Facebook > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
199 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Twitter 0.00234 100 10000 > WorldWide Social Shares from Twitter > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
200 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Reddit 0.00234 100 10000 > WorldWide Social Shares from Reddit > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
201 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Pinterest 0.00234 100 10000 > WorldWide Social Shares from Pinterest > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
202 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Linkedin 0.00234 100 10000 > WorldWide Social Shares from Linkedin > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
203 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Blogger 0.00234 100 10000 > WorldWide Social Shares from Blogger > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
✬ Youtube Views Quảng Cáo [ADS - TARGETED]
238 Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [Toàn cầu] [72H - 200K / ngày] 0.00417 10000 100000000 > Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) > Tốc độ: 50K - 100K / ngày > Địa điểm: Trên toàn thế giới > VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY > Đảm bảo không rớt > Không bảo hành
239 Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [Việt Nam] [72H - 50K / ngày] 0.006825 50000 1000000000 > Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) > Tốc độ: 50K - 100K / ngày > Địa điểm: Việt Nam > VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY > Đảm bảo không rớt > Không bảo hành
240 Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [USA] [72H - 50K / ngày] 0.00999 40000 100000000 > Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) > Tốc độ: 50K - 100K / ngày > Địa điểm: USA > VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY > Đảm bảo không rớt > Không bảo hành
242 Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [JAPAN] [72H - 50K / ngày] 0.00999 40000 100000000 > Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) > Tốc độ: 50K - 100K / ngày > Địa điểm: JAPAN > VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY > Đảm bảo không rớt > Không bảo hành
✬ Youtube Views [DISCOVERY ADS - TARGETED]
322 Youtube Views [VIETNAM Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0081 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: Việt Nam ⭐Đảm bảo không rớt
377 Youtube Views [USA Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0099 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: USA ⭐Đảm bảo không rớt
378 Youtube Views [UK Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0099 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: Anh Quốc, Scotland , Xứ Wales, Bắc Ireland ⭐Đảm bảo không rớt
379 Youtube Views [PHÁP Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0099 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: PHÁP ⭐Đảm bảo không rớt
380 Youtube Views [AUSTRALIA Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0099 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: AUSTRALIA ⭐Đảm bảo không rớt
381 Youtube Views [ĐỨC Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0099 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: NƯỚC ĐỨC ⭐Đảm bảo không rớt
384 Youtube Views [NHẬT BẢN Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.01005 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: NHẬT BẢN ⭐Đảm bảo không rớt
385 Youtube Views [HÀN QUỐC Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.00936 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: HÀN QUỐC ⭐Đảm bảo không rớt
386 Youtube Views [MALAYSIA Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0093 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: MALAYSIA ⭐Đảm bảo không rớt
387 Youtube Views [THAILAND Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.00828 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: THAILAND ⭐Đảm bảo không rớt
✬ Youtube Shorts
491 Youtube SHORTS Views [10M] [BH 90 ngày] [Thời gian bắt đầu: 6H - 400K/Ngày] 0.0045 20000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 6 giờ ⭐Tối đa 10M ⭐Tốc độ: 400K / ngày ⭐Bảo hành 90 ngày
492 Youtube Shorts Views [Toàn cầu] [Không rớt] [Tối đa: 2M] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 20K/Ngày] 0.004 1000 2000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 1 giờ ⭐Tối đa 2M ⭐Tốc độ: 20K / ngày ⭐View phân phối toàn cầu ⭐Không rớt, bảo hành 90 ngày
493 Youtube Short Likes [BH: 30 ngày] [Tối đa: 100K] [Tối đa: 0-1H] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.0022 100 100000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0 - 1 giờ ⭐Tối đa 100K ⭐Tốc độ: 10K / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Facebook page likes
134 Số lượt thích trang Facebook [ Tối đa 200K ] [ BH180 ] [8H - 25K/ ngày] 0.0119 100 200000 ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐ Tốc độ: 25K/ ngày ⭐ Bảo hành 180 ngày
✬ Facebook post likes (Like bài viết)
138 Số lượt thích bài đăng trên Facebook - Toàn cầu - Max 100K - Chạy ngay 0.00072 100 100000 ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐ Tốc độ 500 / ngày ⭐ Bảo hành 10 ngày ⭐ Like toàn cầu ⚠️ Nhập liên kết bài đăng tức là: https://www.facebook.com/username/xxxxx/291196394876995
✬ Facebook Post Share (Chia sẻ bài viết)
396 Số lượt chia sẻ bài đăng toàn cầu [Tối đa: 1K] [Bắt đầu: 0-6 Hours] 0.15 20 1000 ⭐Bắt đầu: 0 -6h ⭐Tốc độ 100 / Ngày ⭐Không bảo hành ⭐Lượt chia sẻ toàn cầu thực tế
✬ Facebook Page Followers
215 Người theo dõi trang Facebook [TRÊN TOÀN THẾ GIỚI] [BH 180 ngày] [Tối đa: 100k] 0.004 500 100000 ✓ Bắt đầu xử lý : 0-1 Giờ ✓ Tối đa 100K Facebook Page Followers ✓ Tốc độ: 25K / ngày ✓ Bảo hành 180 ngày
✬ Facebook Video Views/ Live Stream
354 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian live: 30 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.0047 100 10000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 30 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
357 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian live: 60 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.0094 100 10000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 60 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
358 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian Live: 90 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.0141 100 10000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 90 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
359 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian Live: 120 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.01875 100 10000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 120 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
360 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian Live: 150 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.0235 100 10000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 150 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
361 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian: 180 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.0282 100 10000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 180 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
362 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian: 210 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.0329 100 10000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 210 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
479 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian: 240 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.0375 100 10000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 240 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
✬ Facebook Group Member
399 Facebook Group Members - Tối đa: 1M - Bắt đầu 0-12H - Toàn Cầu - Tốc độ 10K/Ngày 0.005625 1000 1000000 ⭐Bắt đầu: 0 - 12h ⭐Tối đa 1M member ⭐Tốc độ 10K/Ngày ⭐Không bảo hành, Không tụt. ⭐Member toàn cầu ⚠️Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động. ⚠️Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member.
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Tiktok view
431 TikTok Views [Tối đa: 10M] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: SIÊU NHANH] 0.00021 500 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu 0-1H ⭐Tối đa: 10M ⭐Tốc độ: SIÊU NHANH ⭐Không hỗ trợ bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
432 TikTok Emergency Views [Tối đa: 10M] [Thời gian bắt đầu: 1 giờ] [Tốc độ: 500K/ngày] 0.0002 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 1 giờ ⭐Tốc độ: 500 nghìn / ngày ⭐Tối đa: 10 triệu ⭐Không hỗ trợ bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
✬ Tiktok Likes
169 Tiktok Likes [Tối đa 30K] [BH 30 Ngày] [Bắt đầu 6H - Tốc độ 10K/Ngày] 0.0072 20 100000 ⭐ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 6 giờ ⭐ Tốc độ lên đến 10K mỗi ngày ⭐ Tối thiểu = 20 / Tối đa = 100 nghìn ⭐ Chất lượng: Thực ⭐ Bảo hành trong 30 ngày ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
✬ Tiktok Followers
426 TikTok Followers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 100K] [Bắt đầu sau 1H] [Tốc độ: 7.5K/Ngày] 0.0057 100 100000 ⭐Bắt đầu sau 1H ⭐Tốc độ: 7.5K/Ngày ⭐Tối đa: 100K ⭐Bảo hành 30 Ngày ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username ⚠️Tuyệt đối không đổi User trong quá trình chạy
✬ TikTok Likes + Views
196 TikTok Likes + Views [Max 500K] [Bắt đầu 1H - 1K/Giờ] 0.003 100 500000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ > Tốc độ: Tối đa 10k/ ngày > View+Like phân phối toàn cầu > Hoàn toàn không rớt ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
✬ TikTok Share
481 Bài đăng chia sẻ trên TikTok [BH: 30 ngày] [Tối đa: 50 nghìn] [Thời gian bắt đầu: 1 giờ] [Tốc độ: 1K/ngày] 0.0054 50 500000 ⭐Bắt đầu NGAY LẬP TỨC ⭐Tốc độ lên đến 1K mỗi ngày ⭐Sau khi bắt đầu, đơn hàng không thể hủy ⭐Khi bạn xóa hoặc chặn hoặc ẩn bài viết, đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành!
✬ TikTok Live Stream
470 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 30 phút] 0.054 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 30 phút
471 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 60 phút] 0.108 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 60 phút
472 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 90 phút] 0.1625 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 90 phút
473 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 120 phút] 0.21875 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 120 phút
475 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 180 phút] 0.28125 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 180 phút
476 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 240 phút] 0.3282 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 240 phút
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Website Traffic
145 Lưu lượng website toàn cầu từ Wikipedia [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
146 Lưu lượng website toàn cầu từ Facebook [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
147 Lưu lượng website toàn cầu từ Youtube [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
148 Lưu lượng website toàn cầu từ Google [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
311 Lưu lượng website toàn cầu từ LinkedIn [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
312 Lưu lượng website toàn cầu từ Twitter [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
313 Lưu lượng website toàn cầu từ Instagram [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
314 Lưu lượng website toàn cầu từ Amazon [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
315 Lưu lượng website toàn cầu từ Pinterest [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
316 Lưu lượng website toàn cầu từ Blogger.com[12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
317 Lưu lượng truy cập trang web từ Netflix [10 triệu] [Toàn cầu] 0.002 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ✓ Tốc độ: 5K-10K / ngày ✓ Lưu lượng truy cập từ Netflix! ✓ Người thật 100% !! ✓ AdSense được hỗ trợ bởi Google Analytics ✓ Không bảo hành
✬ Lưu lượng website theo quốc gia - Hộ trợ tối đa SEO
149 Lưu lượng website nước Mỹ (USA) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày ✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv ... ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Lưu lượng google từ nước Mỹ ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
150 Lưu lượng website nước ANH (UK) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày ✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv ... ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Lưu lượng google từ nước Anh ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
151 Lưu lượng website nước PHÁP từ google [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng google từ nước Pháp ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
459 Lưu lượng website nước GERMANY từ google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
460 Lưu lượng website nước CANADA từ google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
461 Lưu lượng website nước MEXICO từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
462 Lưu lượng website nước ITALY từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
463 Lưu lượng website nước CHINA từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
464 Lưu lượng website nước SINGAPORE từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web ✓ Không bảo hành
465 Lưu lượng website nước TAIWAN từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web ✓ Không bảo hành
466 Lưu lượng website nước THAILAND từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web ✓ Không bảo hành
467 Lưu lượng website nước JAPAN từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web ✓ Không bảo hành
✬ Website Traffic từ Vietnam
152 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Google [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng google từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
153 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H - 2K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 2K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng REDDIT từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
154 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn YOUTUBE [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Youtube từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
155 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Facebook [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Facebook từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
318 Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Instagram [12H - 10K / Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Instagram từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
319 Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Blogger.com [12H - 10K / Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Blogger.com từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
320 Lượng truy cập Việt Nam từ Amazon.com [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Amazon từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
321 Lượng truy cập Việt Nam từ Shopee.vn [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Shopee từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
489 Lượng truy cập Việt Nam từ Vnexpress.net [12H - 10K/Ngày] 0.0014 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Vnexpress.net từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
✬ Lưu lượng truy cập Google giảm tỷ lệ thoát + Hashtag
209 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Video Ranking 0.0012 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
210 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 20s 0.001 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 20 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
211 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 80s 0.0024 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 80 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
212 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 140s 0.0028 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 140 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
213 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thiết bị di động - Thời gian giữ chân 20s 0.0028 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. Tùy chọn đặc biệt cho cảm ứng di động: Trượt ngón tay ngẫu nhiên: Trượt lên, xuống, trái, phải và lật trang ngẫu nhiên. Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
214 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 200s 0.0036 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 200 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
✬ Từ khóa lưu lượng truy cập (Traffic Keywords)
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Instagram Followers
180 Instagram Followers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 2.5-5K/Ngày] 0.0056 500 200000 ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⭐Tối đa 50K ⭐Tốc độ tối đa: 2.5K/Ngày ⭐Bảo hành 30 ngày
✬ Instagram Likes
188 Instagram Likes - Tối đa 100K - Bắt đầu ngay lập tức - Tốc độ 5K/Ngày 0.000705 50 100000 ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ⭐Tốc độ tối đa: 3 - 5K/Ngày ⭐Không rớt ⭐Bảo hành 180 ngày
✬ Instagram Views
437 Instagram Views - Tối đa 1Tr - Bắt đầu sau 0-1H- Tối đa: 5TR/Ngày 0.0000845 1000 1000000 ⭐ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H ⭐ Tốc độ: 5TR/ Ngày ⭐ Không Bảo hành ⭐ Lượt view Thực
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Follow Shopee
✬ Shopee livestream
335 Shopee livestream views [Max 10K] (30 phút) 0.072 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 30 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
336 Shopee livestream views [Max 10K] (60 phút) 0.144 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 60 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
337 Shopee livestream views [Max 10K] (90 phút) 0.216 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 90 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
338 Shopee livestream views [Max 10K] (120 phút) 0.288 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 120 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
339 Shopee livestream views [Max 10K] (180 phút) 0.432 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 180 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
340 Shopee livestream views [Max 10K] (240 phút) 0.576 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 240 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
✬ Love Shopee
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Twitter Followers
368 Twitter Followers [USA] [Tối đa: 10K] [BH: 30 Ngày] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 1K/Ngày] 0.021 100 10000 ⭐ Bắt đầu 0-1 giờ ⭐Tốc độ lên đến 1K / ngày ⭐ Bảo hành 30 ngày ⚠️ Khi bạn thay đổi liên kết hoặc chặn hoặc ẩn người theo dõi tài khoản, đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành!
391 Twitter Followers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 60K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 20/Ngày] 0.0207 50 60000 ⭐ Bắt đầu 0-1 giờ ⭐ Tốc độ lên đến 20 / ngày (Tốc độ trung bình mỗi ngày là 5-20) ⭐ Bảo hành 30 ngày ⚠️ Khi bạn thay đổi liên kết hoặc chặn hoặc ẩn người theo dõi tài khoản, đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành!
✬ Twitter Likes
393 Twitter Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 60K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 100/Ngày]  0.027 50 60000 ⭐Bắt đầu 0-1 giờ ⭐Tốc độ lên đến 100 mỗi ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⚠️Khi một bài viết bị xóa hoặc bị chặn, đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn thành!
394 Twitter Likes [USA] [Tối đa: 5K] [BH: 30 Ngày] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 1K/Ngày] 0.003625 500 10000 ⭐Bắt đầu 0-1 giờ ⭐Tốc độ lên đến 50 - 500+ mỗi ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⚠️Khi một bài viết bị xóa hoặc bị chặn, đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn thành!"
✬ Twitter Views / Comments
370 Twitter Video Views [Tối đa: 10M] [BH:45 Ngày] [CHẠY NGAY - Tốc độ 200K/Ngày] 0.0002 50 10000000 ⭐ Thời gian bắt đầu: 1 -3H ⭐ Tốc độ 200K/ Ngày ⭐ Bảo hành 45 ngày. ⚠️ Không đặt hàng mới cho cùng một liên kết trước khi hệ thống thông báo đơn hàng đầu tiên của bạn đã hoàn thành
372 Twitter Comments [Tối đa: 100] [USA] 0.12 10 100 ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -1H ⭐Tối đa 100 coment ⭐Không bảo hành ⭐Comment USA
373 Twitter Comments [Tối đa: 100][UK] 0.12 10 100 ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -12H ⭐Tối đa 100 coment ⭐Không bảo hành ⭐Comment UK
374 Twitter Comments [Tối đa: 100] [JAPAN] 0.12 10 100 ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -1H ⭐Tối đa 100 coment ⭐Không bảo hành ⭐Comment JAPAN