ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Youtube view
324 Youtube Views [BH vĩnh viễn] [Tối đa: 10K] [RẺ - Lượt xem thực ] 0.0028 1000 10000 ⭐ Bắt đầu ngay lập tức ⭐Tốc độ: 3K / ngày - 10K / ngày ⭐Lượt xem siêu nhanh ⭐ Không rớt ⭐ Bảo hành viễn vĩnh
325 Youtube Views [Tối đa: 2K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.0032 500 200000 ⚡️Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️Tốc độ tối đa: 10k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 30s đến 4 phút ⚡️ Bảo hành 30 ngày
326 Youtube Views [Tối đa: 50K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 20K/Ngày] 0.00275 10001 50000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️ Tốc độ tối đa: 10k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút ⚡️ Không rớt ⚡️ Bảo hành 30 ngày
327 Youtube Views [Tối đa: 200K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 15K/Ngày] 0.0025 50001 200000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️ Tốc độ tối đa: 15k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút ⚡️ Không rớt ⚡️ Bảo hành 30 ngày
328 Youtube Views [Tối đa: 500K] [Thời gian Ngay] [Tốc độ: 15K/Ngày] 0.00225 200001 500000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️ Tốc độ tối đa: 15k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút ⚡️ Không rớt ⚡️ Bảo hành 30 ngày
329 Youtube Views [Tối đa: 1M] [Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay] [Tốc độ: 15K/Ngày] 0.002 500001 10000000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️ Tốc độ tối đa: 15k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút ⚡️ Không rớt ⚡️ Bảo hành 30 ngày
349 Youtube Views [Max: 10M] [Bảo hành: 60 Ngày] [+một vài Likes] [8H - 200K/Ngày] 0.0042 1000 10000000 ✓ Thời gian 3-8 giờ Bắt đầu. ✓ Tốc độ 100-200k / ngày. ✓ Tốt nhất cho các đơn đặt hàng lớn. ✓ Bảo hành 60 ngày. ✓ Không bị rớt Chế độ xem chất lượng cao. ✓ Thời gian xem trung bình (60 giây- 3 phút). ✓ Lượt xem + Lượt thích cho các Đơn đặt hàng lớn. ✓ Với sự tham gia cho các đơn đặt hàng lớn. ✓ Video có thể được đề xuất đối với đơn đặt hàng lớn. ✓ Nhanh nhất trên thị trường khi bắt đầu. ✓ Tỷ lệ rơi 10% (trường hợp hiếm)
402 Youtube Views [Tối đa 10M] [BH: 30 Ngày] [1H - 20K/Ngày] 0.00264 1000 100000000 ⭐Thời gian bắt đầu xử lý 0 -5H ⭐Tốc độ 20K/Ngày ⭐Tối đa 10M ⭐Bảo hành 30 ngày
417 Youtube view [Tối đa 10M] [BH: 30 Ngày] [0 - 2H - 10K/Ngày] [Thời gian xem: 30 giây -4 phút] 0.003 500 1000000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-2 giờ ⭐Tốc độ: 10K / ngày ⭐Tỷ lệ giữ chân: 30 giây -4 phút ⭐Tối đa: 10 triệu ⭐Bảo hành: 30 ngày
477 Youtube Views - Không bảo hành - Tối đa 100K - Bắt đầu: 1H - Tốc độ 10K/Ngày 0.0015 1000 10000 ⚡️Thời gian bắt đầu xử lý: 0 -1H ⚡️Tối đa 10K ⚡️Tốc độ 10K/Ngày ⚡️Người xem: Người dùng Youtube thực ⚡️Tỷ lệ giữ chân: 10s - 60 giây ⚡️Không bảo hành ⚠️Tỷ lệ rớt view 15 - 20%
✬ Youtube view targeted
177 Youtube Views - JAPAN - Không rớt - Tốc độ tối đa 20K/Ngày 0.00583 1000 2000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 5 - 20K/ ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Nguồn view JAPAN
178 Youtube Views - UK - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K/Ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view UK
179 Youtube Views - USA - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view USA
204 Youtube Views - Singapore - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Singapore
251 Youtube Views - Vietnam - Không rớt - Tốc độ tối đa 20k/ngày - Hot⚡️⚡️⚡️⚡️ 0.0032 500 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 20 -50K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 -30s ⭐Nguồn view Vietnam
252 Youtube Views - TaiWan - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Đài Loan
253 Youtube Views - HongKong - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view HongKong
254 Youtube Views - Germany - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Germany
255 Youtube Views - France - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view France
256 Youtube Views - China - Không rớt - Tốc độ tối đa 400K/Ngày 0.0044 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 400K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Nguồn view China
257 Youtube Views - CANADA - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Canada
258 Youtube Views - Australia - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Australia
259 Youtube Views - Malaysia - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Malaysia
260 Youtube Views - ITALY - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K /Ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Italy
261 Youtube Views - India - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view India
262 Youtube Views - Hungary - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Hungary
263 Youtube Views - Philippines - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Philippines
264 Youtube Views - North Korea - Không rớt - Tốc độ tối đa 400K/Ngày 0.0044 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 400K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Nguồn view North Korea
✬ Youtube Subscribers
286 Youtube Subscribers [ NGƯỜI DÙNG THẬT - Kiếm tiền - 1H - 20/Ngày] [ỔN ĐỊNH] 0.054 10 1500 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 20 / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐Tối đa chỉ đạt 1500 Subscribers mỗi kênh ⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh. ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
407 Youtube Subscribers S2 [ NGƯỜI DÙNG THẬT - Kiếm tiền - 24H - 10/Ngày] [ỔN ĐỊNH] 0.05625 10 2000 ⭐Thời gian bắt đầu xử lý: Tức thì - 24 giờ ⭐Tốc độ: 10 / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐Tối đa chỉ đạt 2000 Subscribers mỗi kênh ⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh. ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
408 Youtube Subscribers [Max 2.5K] [BH 365 Ngày] [10 - 20/ Ngày] [TỪ QUẢNG CÁO] 0.1 10 2500 ⭐0-6H Giờ bắt đầu ⭐ Người đăng ký thực tế & đang hoạt động. ⭐ Tốc độ 10 -20 / Ngày ⭐ Bảo hành 365 ngày ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh. ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
✬ Youtube Likes
127 Youtube Like [KHÔNG BẢO HÀNH] [Tối đa: 50K] [Thời gian bắt đầu: 0-1 giờ] [Tốc độ: NHANH] 0.025 50 50000 > Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ > Tốc độ: 1K like/ngày > Bảo hành: KHÔNG > Không nạp lại / Không hoàn tiền > Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích.Có thể bị tụt 0 - 30% số likes sau khi hoàn thành (thường được chạy thừa 10 - 15% số lượng likes đã đặt)
365 Youtube USA Likes [Bào hành: 30 Ngày] [Tốc độ: 200/Ngày] 0.021 100 5000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 200 lượt thích / ngày ⭐Bảo hành: 30 ngày ⭐Người dùng thực ở Hoa Kỳ ⭐Tối đa: 5K cho mỗi video,
388 Youtube Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 600K] [Bắt đầu: 0-6H] [Tốc độ: Nhanh] 0.0212 50 600000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 20K / ngày ⭐Tốc độ: Nhanh ⭐Tối đa: 600K ⭐Bảo hành: 30 ngày
389 Youtube RUSSIAN Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 0-6H] 0.0228 20 50000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 10 - 50 / ngày ⭐Bảo hành: 30 ngày ⭐Người dùng thực ở Nga
✬ Youtube DisLikes
307 Số lượt không thích trên Youtube [NHANH HƠN - Tối đa 50K - BH 30 Ngày] 0.055 50 1000000 ⭐Bắt đầu: 0-1H ⭐Tối đa lên đến 50K ⭐Youtube Video phải có Ít nhất 1 lần DisLike ⭐Lên tới tốc độ 200-500 ngày ⭐Gợi ý: Tối thiểu 3k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐ Tỷ lệ giảm: 0-5% ⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 95% -100%
415 Lượt không thích trên Youtube [THẬT - NHANH NHẤT - Tối đa 200K - 2K / Ngày - BH 30 Ngày] [NEW] 0.04833 100 200000 ⭐Chất lượng tốt nhất : Lượt Không thích thực sự ⭐Tối đa lên đến 200K (Lưu lượng nhanh, 2K mỗi ngày) ⭐Youtube Video với ít nhất 1 lần không thích ⭐Lên tốc độ ngày nhanh nhất ⭐Gợi ý: Tối thiểu 50k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐ Tỷ lệ giảm: 0-15% ⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 95% -100%
416 Số lượt không thích trên Youtube [CHÂU ÂU - 200 + / Ngày - BH 30 Ngày] 0.0367 20 50000 ⭐Không thích thực sự ở Châu Âu ⭐Bắt đầu: Tức thì hoặc 0-6H ⭐Tối đa lên đến 100K - Tốc độ 100-200 ngày (Luồng tốt) ⭐Youtube Video có ít nhất 1 lần không thích ⭐Gợi ý: Min-10k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐ Tỷ lệ giảm: 10-25% ⭐ Tỷ lệ hoàn thành: 75% -100%
✬ Youtube Comment
131 Youtube Comments 0.21 10 1000 - Start Time: Instant - 6 hour - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
157 Youtube Comment VietNam 0.35 10 100 - Start Time: Instant - 6 hour - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
✬ Youtube watchtime (Giờ xem youtube)
132 Thời gian xem trên Youtube 4000H - Nhập video 1H + / NHANH 1KH / Ngày - BH30 0.042 1000 4000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ ⚡️ Bạn sẽ nhận được 4kh thời gian xem trong 10 ngày ⚡️ Tốc độ: 500-1000H / Ngày ⚡️ Bảo hành 30 ngày (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung) ⚡️ Hãy sử dụng video có độ dài 1 giờ trở lên để đặt hàng ⚡️ Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 - 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền. ⚡️ Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE LƯU Ý: - Trong khi sử dụng lượt xem của chúng tôi, vui lòng không đồng thời sử dụng lượt xem từ bên thứ ba và nếu video đang nhận được lượt xem không phải trả tiền, bạn sẽ không có đủ thời gian xem. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này - Tốt hơn hết hãy sử dụng video mới và không có lượt xem tự nhiên để chạy thời gian xem.
175 Gói combo có 4000K giờ 1000 sub + 10K view 192 1 1 > Thời gian bắt đầu: 3 - 12 giờ > Kết thúc: 45 ngày > Video phải dài hơn 60 phút. > Bảo hành 30 ngày (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung) > Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 - 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền. > Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE
341 Thời gian xem trên Youtube [KHÔNG BẢO HÀNH] [VIDEO 10 PHÚT TRỞ LÊN] [200H / Ngày] 0.0675 500 4000 ✓ Bắt đầu sau 3 giờ ✓ Tốc độ ~ 200 / Ngày ✓ Video tối thiểu 10 phút ✓ Không bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/watch?v=WU1n5ljsHgc
✬ Youtube Shares
194 Chia sẻ trên Youtube [Toàn cầu] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 1000 250000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐Tối đa 250 nghìn ⭐Tốc độ: 1,5K / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐Dịch vụ chia sẻ: Facebook, Twitter, Pinterest, reddit, LinkedIn, Blogger, v.v
195 Chia sẻ trên Youtube [USA] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 100 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
265 Chia sẻ trên Youtube [Hàn Quốc] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
266 Chia sẻ trên Youtube [Indonesia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
267 Chia sẻ trên Youtube [UK] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
268 Chia sẻ trên Youtube [India] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
269 Chia sẻ trên Youtube [Poland] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
270 Chia sẻ trên Youtube [Germany] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
271 Chia sẻ trên Youtube [Brazil] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
272 Chia sẻ trên Youtube [Russia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
273 Chia sẻ trên Youtube [Vietnam] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
274 Chia sẻ trên Youtube [Thailand] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
275 Chia sẻ trên Youtube [Japan] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
276 Chia sẻ trên Youtube [Italy] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
277 Chia sẻ trên Youtube [Morocco] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
278 Chia sẻ trên Youtube [Hong Kong] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
279 Chia sẻ trên Youtube [Canada] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
280 Chia sẻ trên Youtube [Saudi Arabia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
281 Chia sẻ trên Youtube [France] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
282 Chia sẻ trên Youtube [Turkey] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
283 Chia sẻ Youtube [Đài Loan] [Kết hợp lượt chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
284 Chia sẻ trên Youtube [Philippines] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] 0.02084 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
✬ Youtube Social Shares
198 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Facebook 0.005 100 10000 > WorldWide Social Shares from Facebook > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
199 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Twitter 0.005 100 10000 > WorldWide Social Shares from Twitter > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
200 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Reddit 0.005 100 10000 > WorldWide Social Shares from Reddit > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
201 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Pinterest 0.005 100 10000 > WorldWide Social Shares from Pinterest > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
202 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Linkedin 0.005 100 10000 > WorldWide Social Shares from Linkedin > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
203 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Blogger 0.005 100 10000 > WorldWide Social Shares from Blogger > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
✬ Youtube Views Quảng Cáo [ADS - TARGETED]
✬ Youtube Views [DISCOVERY ADS - TARGETED]
322 Youtube Views [VIETNAM Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: Việt Nam ⭐Đảm bảo không rớt
377 Youtube Views [USA Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0093 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: USA ⭐Đảm bảo không rớt
378 Youtube Views [UK Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0084 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: Anh Quốc, Scotland , Xứ Wales, Bắc Ireland ⭐Đảm bảo không rớt
379 Youtube Views [PHÁP Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0084 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: PHÁP ⭐Đảm bảo không rớt
380 Youtube Views [AUSTRALIA Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0084 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: AUSTRALIA ⭐Đảm bảo không rớt
381 Youtube Views [ĐỨC Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0084 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: NƯỚC ĐỨC ⭐Đảm bảo không rớt
382 Youtube Views [HONG KONG Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: HONG KONG ⭐Đảm bảo không rớt
383 Youtube Views [TRUNG QUỐC Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: TRUNG QUỐC ⭐Đảm bảo không rớt
384 Youtube Views [NHẬT BẢN Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: NHẬT BẢN ⭐Đảm bảo không rớt
385 Youtube Views [HÀN QUỐC Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: HÀN QUỐC ⭐Đảm bảo không rớt
386 Youtube Views [MALAYSIA Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: MALAYSIA ⭐Đảm bảo không rớt
387 Youtube Views [THAILAND Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: THAILAND ⭐Đảm bảo không rớt
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Facebook page likes
133 Số lượt thích trang Facebook [20K] [KHÔNG HOÀN LIKE RỚT] [GIẢM 5%] [1H - 20K / ngày] 0.01 100 20000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ > Tốc độ: 1K / ngày > Thông số kỹ thuật: Nhanh > KHÔNG HOÀN LIKE RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH
134 Số lượt thích trang Facebook [200 nghìn] [BH180] [8H - 2 nghìn / ngày] 0.016 100 500 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ > Tốc độ: 2 nghìn / ngày > Thông số kỹ thuật: Nhanh > Bảo hành 180 ngày
135 Số lượt thích trang Facebook [50K] [BH 30] [1H - 1K / ngày] 0.02 50 50000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ > Tốc độ: 1K / ngày > Thông số kỹ thuật: Nhanh > Bảo hành 30 ngày
216 Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 200 - Max 500 0.024 200 500 > Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng > Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like "chạy Done" đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo không bị die. > Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt. Một fanpage mua được tối đa 10 lần. > Like là người dùng Việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
217 Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 500 - Max 1000 0.022 501 1000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng > Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like "chạy Done" đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo không bị die. > Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt. Một fanpage mua được tối đa 10 lần. > Like là người dùng Việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
218 Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 1001 - Max 2000 0.0198 1001 2000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng > Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like "chạy Done" đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo không bị die. > Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt. Một fanpage mua được tối đa 10 lần. > Like là người dùng Việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
219 Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 2000 - Tối đa 10k 0.018 2001 1000000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng > Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like "chạy Done" đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo không bị die. > Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt. Một fanpage mua được tối đa 10 lần. > Like là người dùng Việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
395 Facebook Page Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 0-1H] [Tốc độ: 2K/Ngày] 0.012 100 50000 ⭐ Bắt đầu 0 - 1H ⭐ Tốc độ 2K/Ngày ⭐ Bảo hành 30 ngày ⭐ Tối đa 50K
✬ Facebook post likes (Like bài viết)
138 Số lượt thích bài đăng trên Facebook - Toàn cầu - Max 500 - Chạy ngay 0.0042 50 100 ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐ Tốc độ 500 / ngày ⭐ Bảo hành 10 ngày ⭐ Like toàn cầu ⚠️ Nhập liên kết bài đăng tức là: https://www.facebook.com/username/xxxxx/291196394876995
139 Số lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [1H - NGAY LẬP TỨC] 0.0081 50 10000 ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐ Tốc độ 5K/ ngày ⭐ Không bảo hành, không hoàn like rớt ⭐ CHỈ DÀNH CHO BÀI ĐĂNG CỦA CÁC TRANG FACEBOOK.
140 Lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [NGAY LẬP TỨC - 2 nghìn / ngày] 0.0105 100 10000 ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐ Tốc độ 1 - 2K/ ngày ⭐ Like cho bài viết. ⭐ Không hoàn like rớt, không bảo hành
141 Facebook Post Likes [Asia - Tối đa 80K - Chạy ngay] [MỚI] 0.009 50 80000 ⭐Hỗn hợp tài khoản thực ⭐Tốc độ nhanh ⭐Bắt đầu nhanh đến 1 giờ ⭐Tối đa 80 nghìn ⭐ Lượt thích bài đăng trên trang web ⭐ Nạp lại trong 30 ngày ⭐Nhập liên kết bài đăng tức là: https://www.facebook.com/username/xxxxx/291196394876995
224 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Like) 0.008 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
225 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Love) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
226 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Wow) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
227 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Haha) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
228 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Sad) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
229 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Angry) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
✬ Facebook Post Share (Chia sẻ bài viết)
142 Số lượt chia sẻ bài đăng trên Facebook Việt Nam 0.1806 50 30000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 10 tiếng ✓ Người chia sẻ là người dùng thật ✓ Chúng Tôi không hoàn lại lượt chia sẻ đã thanh toán.
396 Số lượt chia sẻ bài đăng toàn cầu [Tối đa: 1K] [Bắt đầu: 0-6 Hours] 0.2 20 1000 ⭐Bắt đầu: 0 -6h ⭐Tốc độ 100 / Ngày ⭐Không bảo hành ⭐Lượt chia sẻ toàn cầu thực tế
✬ Facebook Page Followers
158 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook - 1K - Xử lý ngay 0.012 20 1000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1h > Tốc độ 1k/ngày > KHÔNG HOÀN FOLLOW RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH.
215 Người theo dõi trang Facebook [TRÊN TOÀN THẾ GIỚI] [Không nạp lại] [Tối đa: 10 nghìn] 0.01 50 10000 > Chỉ những người theo dõi thực sự (Không có lượt thích) > Bắt đầu xử lý : 0-1 Giờ > Tốc độ: 5K / ngày > Không hỗ trợ nạp lại
220 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 500 - Max 1000 0.018 500 1000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h > Tốc độ 1k/ngày > Bảo hành 30 ngày > Tối đa 80K theo dõi. > Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt. > 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần > Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy > Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
221 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 1K- Max 3K 0.01634 1001 3000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h > Tốc độ 1k/ngày > Bảo hành 30 ngày > Tối đa 80K theo dõi. > Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt. > 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần > Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy > Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
222 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 3K - Max 10K 0.01485 3001 10000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h > Tốc độ 1k/ngày > Bảo hành 30 ngày > Tối đa 80K theo dõi. > Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt. > 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần > Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy > Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
223 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 10K - Max 80K 0.0135 10001 80000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h > Tốc độ 1k/ngày > Bảo hành 30 ngày > Tối đa 80K theo dõi. > Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt. > 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần > Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy > Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
✬ Facebook Video Views/ Live Stream
350 Facebook Video Views [VIETNAM] [3 giây] [Max: 1M] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.0016 500 1000000 ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H ✓Tốc độ 10K/Ngày ✓Tối đa 30K ✓Lượt xem video facebook 3 giây. View 3s tức là người xem vào 3s là tính thành 1 view ✓Nguồn facebook view VietNam ⚠️Không bảo hành ⚠️Bắt buộc điền đúng link ""http://facebook.com/.../videos/.../"". link chứa từ posts Là không hợp lệ. ⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/.../"". Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
351 Facebook Video Views [VIETNAM] [10 giây] [Max: 1M] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.0018 500 1000000 ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H ✓Tốc độ 10K/Ngày ✓Tối đa 30K ✓Lượt xem video facebook 10 giây. View 10s tức là người xem vào 10s là tính thành 1 view ✓Nguồn facebook view VietNam ⚠️Không bảo hành ⚠️Bắt buộc điền đúng link ""http://facebook.com/.../videos/.../"". link chứa từ posts Là không hợp lệ. ⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/.../"". Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
352 Facebook Video Views [VIETNAM] [15 giây] [Max: 1M] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.002 500 1000000 ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H ✓Tốc độ 10K/Ngày ✓Tối đa 30K ✓Lượt xem video facebook 15 giây. View 15s tức là người xem vào 15s là tính thành 1 view ✓Nguồn facebook view VietNam ⚠️Không bảo hành ⚠️Bắt buộc điền đúng link ""http://facebook.com/.../videos/.../"". link chứa từ posts Là không hợp lệ. ⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/.../"". Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
353 Facebook Video Views [VIETNAM] [30 giây] [Max: 1M] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.0022 500 1000000 ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H ✓Tốc độ 10K/Ngày ✓Tối đa 30K ✓Lượt xem video facebook 30 giây. View 30s tức là người xem vào 30s là tính thành 1 view ✓Nguồn facebook view VietNam ⚠️Không bảo hành ⚠️Bắt buộc điền đúng link ""http://facebook.com/.../videos/.../"". link chứa từ posts Là không hợp lệ. ⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/.../"". Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
354 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian live: 30 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.00984 100 5000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 30 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
357 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian live: 60 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.018 100 5000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 60 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
358 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian Live: 90 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.027 100 5000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 90 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
359 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian Live: 120 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.035 100 5000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 120 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
360 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian Live: 150 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.047 100 5000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 150 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
361 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian: 180 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.0615 100 5000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 180 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
362 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian: 210 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.068 100 5000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 210 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
479 Facebook Live Stream Views [Tối đa: 5K] [Thời gian: 240 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.074 100 5000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 240 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
✬ Facebook Group Member
398 Facebook Group Members [Tối đa: 200K] [Bắt đầu 0-24H] [Viet Nam] 0.03 5000 200000 ⭐Bắt đầu: 0 - 24h ⭐Max 200K ⭐Tốc độ 3 - 10K / Ngày ⭐Member việt có không avatar ⭐Không bảo hành. ⚠️Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động. ⚠️Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member.
399 Facebook Group Members [Tối đa: 100K] [Bắt đầu 0-24H] [Viet Nam] 0.032 1000 100000 ⭐Bắt đầu: 0 - 24h ⭐Max 100K ⭐Tốc độ 500 - 2K / Ngày ⭐Không bảo hành, Không tụt. ⭐Member là via việt có avatar ⚠️Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động. ⚠️Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member.
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Tiktok view
346 TikTok View [VIETNAM - Max 80K - CHẠY NGAY] 0.00125 1000 1000000 ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H ⭐Tối đa 1TR ⭐View là người việt, không tụt theo time. ⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp ⭐Không bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
431 TikTok Views [Tối đa: 10M] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: SIÊU NHANH] 0.00021 500 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu 0-1H ⭐Tối đa: 10M ⭐Tốc độ: SIÊU NHANH ⭐Không hỗ trợ bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
432 TikTok Emergency Views [Tối đa: 10M] [Thời gian bắt đầu: 1 giờ] [Tốc độ: 500K/ngày] 0.0002 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 1 giờ ⭐Tốc độ: 500 nghìn / ngày ⭐Tối đa: 10 triệu ⭐Không hỗ trợ bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
✬ Tiktok Likes
169 Tiktok Likes [Tối đa 30K] [BH 30 Ngày] [Bắt đầu 6H - Tốc độ 5K/Ngày] 0.0222 20 30000 ⭐ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 6 giờ ⭐ Tốc độ lên đến 5 nghìn mỗi ngày ⭐ Tối thiểu = 20 / Tối đa = 30 nghìn ⭐ Chất lượng: Thực ⭐ Bảo hành trong 30 ngày ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
344 TikTok Likes [VIETNAM - Max 80K - CHẠY NGAY] 0.0052 100 80000 ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H ⭐Tối đa 80K ⭐Like là người việt, Hãy mua dư 10-30% phòng khi tụt trong quá trình tăng, khi tăng xong thì không tụt theo thời gian. ⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp ⭐Không bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
429 Tiktok Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 10K] [Bắt đầu sau 24H] [Tốc độ: 1K/Ngày] 0.0222 50 10000 ⭐Thời gian bắt đầu xử lý: 0 - 24H ⭐Tối đa: 10K ⭐Tốc độ 1K/Ngày ⭐Bảo hành 30 Ngày ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
✬ Tiktok Followers
345 TikTok Follower [VIETNAM - Max 80K - CHẠY NGAY] 0.016 500 80000 ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H ⭐Tối đa 80K ⭐Follow là người việt, Hãy mua dư 10-30% phòng khi tụt trong quá trình tăng, khi tăng xong thì k tụt theo time. ⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp ⭐Không bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username ⚠️Tuyệt đối không đổi User trong quá trình chạy
425 Tiktok Followers [BH 30 Ngày] [Tối đa: 30K] [Bắt đầu:0 - 6H] [Tốc độ: 5K/Ngày] 0.02 20 30000 ⭐Thời gian băt đầu xử lý: 0 - 6H ⭐Tối đa 30K ⭐Tốc độ 5K/Ngày ⭐Bảo hành 30 Ngày ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username ⚠️Tuyệt đối không đổi User trong quá trình chạy
426 TikTok Followers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 25K] [Bắt đầu sau 1H] [Tốc độ: 7.5K/Ngày] 0.02 100 25000 ⭐Bắt đầu sau 1H ⭐Tốc độ: 7.5K/Ngày ⭐Tối đa: 25K ⭐Bảo hành 30 Ngày ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username ⚠️Tuyệt đối không đổi User trong quá trình chạy
427 Tiktok Followers [THỰC TẾ] [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 10K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 200/Ngày] 0.024 50 10000 ⭐Bắt đầu sau 1H ⭐Tốc độ: 200/Ngày ⭐Tối đa: 10K ⭐Tiktok Followers THỰC TẾ ⭐Bảo hành 30 Ngày ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username ⚠️Tuyệt đối không đổi User trong quá trình chạy
✬ TikTok Likes + Views
196 TikTok Likes + Views [Max 20K] [Bắt đầu 1H - 1K/Giờ] 0.0086 100 1000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ > Tốc độ: Tối đa 10k/ ngày > View+Like phân phối toàn cầu > Hoàn toàn không rớt ⚠️Liên kết nhập: https://www.tiktok.com/@username/video/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
✬ TikTok Share
✬ TikTok Live Stream
470 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 30 phút] 0.0036 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 30 phút
471 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 60 phút] 0.0072 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 60 phút
472 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 90 phút] 0.0108 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 90 phút
473 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 120 phút] 0.0144 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 120 phút
474 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 150 phút] 0.018 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 150 phút
475 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 180 phút] 0.0216 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 180 phút
476 TikTok Livestream Views [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: Ngày lập tức] [Thời gian: 240 phút] 0.0288 500 50000 ✓ Bắt đầu: Ngày lập tức ✓ Tối đa: 50K ✓ Thời gian: 240 phút
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Website Traffic
145 Lưu lượng website toàn cầu từ Wikipedia [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
146 Lưu lượng website toàn cầu từ Facebook [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
147 Lưu lượng website toàn cầu từ Youtube [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
148 Lưu lượng website toàn cầu từ Google [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
311 Lưu lượng website toàn cầu từ LinkedIn [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
312 Lưu lượng website toàn cầu từ Twitter [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
313 Lưu lượng website toàn cầu từ Instagram [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
314 Lưu lượng website toàn cầu từ Amazon [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
315 Lưu lượng website toàn cầu từ Pinterest [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
316 Lưu lượng website toàn cầu từ Blogger.com[12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
317 Lưu lượng truy cập trang web từ Netflix [10 triệu] [Toàn cầu] 0.002 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ✓ Tốc độ: 5K-10K / ngày ✓ Lưu lượng truy cập từ Netflix! ✓ Người thật 100% !! ✓ AdSense được hỗ trợ bởi Google Analytics ✓ Không bảo hành
✬ Lưu lượng website theo quốc gia - Hộ trợ tối đa SEO
149 Lưu lượng website nước Mỹ (USA) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày ✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv ... ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Lưu lượng google từ nước Mỹ ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
150 Lưu lượng website nước ANH (UK) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày ✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv ... ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Lưu lượng google từ nước Anh ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
151 Lưu lượng website nước PHÁP từ google [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng google từ nước Pháp ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
152 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Google [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng google từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
153 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H - 2K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 2K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng REDDIT từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
154 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn YOUTUBE [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Youtube từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
155 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Facebook [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Facebook từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
318 Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Instagram [12H - 10K / Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Instagram từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
319 Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Blogger.com [12H - 10K / Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Blogger.com từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
320 Lượng truy cập Việt Nam từ Amazon.com [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Amazon từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
321 Lượng truy cập Việt Nam từ Shopee.vn [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Shopee từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
459 Lưu lượng website nước GERMANY từ google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
460 Lưu lượng website nước CANADA từ google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
461 Lưu lượng website nước MEXICO từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
462 Lưu lượng website nước ITALY từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
463 Lưu lượng website nước CHINA từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web
464 Lưu lượng website nước SINGAPORE từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web ✓ Không bảo hành
465 Lưu lượng website nước TAIWAN từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web ✓ Không bảo hành
466 Lưu lượng website nước THAILAND từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web ✓ Không bảo hành
467 Lưu lượng website nước JAPAN từ Google [1H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 10K / ngày ✓ Thông số: 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ. ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Bạn có thể sử dụng bit.ly để theo dõi kết quả ✓ Không cho phép Web Người 18+, Ma túy hoặc các trang web có hại khác ✓ Định dạng liên kết: URL đầy đủ của trang web ✓ Không bảo hành
✬ Từ khóa lưu lượng truy cập (Traffic Keywords)
193 Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Google.com.vn 0.0018 1000 1000000 ✓ Tăng lưu lượng truy cập từ khóa ✓ Tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền của bạn từ Google ✓ Traffic Lưu lượng truy cập máy tính để bàn 45-55% ✓ Traffic Lưu lượng truy cập di động 45-55% ✓ Google Analytics được hỗ trợ Tỷ lệ thoát tự nhiên: ~ 30-40% ⚡️ Tăng tốc lên tới 100.000 lượt truy cập mỗi ngày Thời gian bắt đầu: 12- 24h (tất cả các liên kết được kiểm tra thủ công để tuân thủ) ☑️ Định dạng liên kết: - Đặt một liên kết và từ khóa của bạn bằng dấu phân cách, Ví dụ: nếu bạn cần từ khóa "kiểm tra lưu lượng truy cập", hãy sử dụng chuỗi đó: https://www.domain.com:testing lưu lượng truy cập hoặc http://bit.ly/xyz:testing lưu lượng truy cập
✬ Lưu lượng truy cập Google giảm tỷ lệ thoát + Hashtag
209 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Video Ranking 0.0012 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
210 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 20s 0.001 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 20 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
211 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 80s 0.0024 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 80 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
212 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 140s 0.0028 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 140 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
213 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thiết bị di động - Thời gian giữ chân 20s 0.0028 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. Tùy chọn đặc biệt cho cảm ứng di động: Trượt ngón tay ngẫu nhiên: Trượt lên, xuống, trái, phải và lật trang ngẫu nhiên. Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
214 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 200s 0.0036 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 200 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Instagram Followers
180 Instagram Followers [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 2.5-5K/Ngày] 0.007 20 50000 ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⭐Tối đa 50K ⭐Tốc độ tối đa: 2.5K/Ngày ⭐Bảo hành 30 ngày
343 Instagram Followers [VIETNAM - THỰC TẾ - Không nạp lại]  0.0153 50 50000 ⭐Chất lượng: Lượt Followers ở Việt Nam ⭐Bắt đầu ngay lập tức hoặc 5 giờ ⭐Follow Việt tốc độ nhanh. sẽ tụt 5%-15% khi mua. Max 50K ⚠️Không bảo hành. Nên a/e mua tăng dư 15% mỗi gói. ⚠️Một tài khoản có thể mua được nhiều lần, done xong thì có thể mua tiếp. ⚠️Điền đúng định dạng ví dụ: https://www.instagram.com/username/ để hệ thống nhận biết hợp lệ
435 Instagram Followers [BH 45 Ngày] [Tối đa 150K] [Bắt đầu sau 1H] [Tốc độ: 2K/Ngày] 0.0074 50 150000 ⭐Bắt đầu: 0-1H ⭐Tốc độ: 1K - 2K / Ngày ⭐Rớt rất thấp (5-10%) ⭐Tài khoản tốt ⭐45 ngày bảo hành
✬ Instagram Likes
185 Instagram Likes - Tối đa 10K - Bắt đầu ngay lập tức - Tốc độ 3-5K/Ngày 0.005 50 10000 ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ⭐Tốc độ tức thì 3k-5k mỗi ngày ⭐KHÔNG BẢO HÀNH.
186 Instagram Likes - Tối đa 5K - Bắt đầu ngay lập tức - 2K/Ngày 0.005 50 5000 ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ⭐Tốc độ tối đa: 2K/Ngày ⭐Không rớt/ Không bảo hành
188 Instagram Likes - Tối đa 100K - Bắt đầu ngay lập tức - Tốc độ 5K/Ngày 0.005 50 100000 ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ⭐Tốc độ tối đa: 3 - 5K/Ngày ⭐Không rớt ⭐Bảo hành 180 ngày
205 Instagram Likes - Tối đa 10K - Bắt đầu ngay lập tức - Tốc độ 10K/Ngày 0.005 50 10000 ⭐Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ⭐Tốc độ tối đa: 5-10K/Ngày ⭐KHÔNG HOÀN VIEW RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH.
342 Instagram Likes [VIETNAM - MAX 50K - CHẠY NGAY]  0.0084 50 50000 ⭐ Chất lượng: Lượt thích ở Việt Nam ⭐ Bắt đầu ngay lập tức hoặc 5 phút ⭐ Tối đa 50K ⭐Không bảo hành ⚠️ Nên mua dư 10-30% vì có tụt trong thời gian tăng. ⚠️ Điền đúng định dạng ví dụ: https://www.instagram.com/p/CA1rQ5hnYPs/ để hệ thống nhận biết hợp lệ
✬ Instagram Views
189 Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 10TR/ngày - Không rớt 0.0012 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0 -1H ⭐Tối đa 100 triệu ⭐Tốc độ tối đa phân phối 10Tr/Ngày ⭐Không rớt
437 Instagram Views - Tối đa 1Tr - Bắt đầu sau 0-1H- Tối đa: 5TR/Ngày 0.0015 500 1000000 ⭐ Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1H ⭐ Tốc độ: 5TR/ Ngày ⭐ Không Bảo hành ⭐ Lượt view Thực
478 Instagram Views VietNam [Tối đa: 5M] [Bắt đầu xử lý:0 - 24H] [Tốc độ: 1M/Ngày] 0.002 1000 5000000 ⭐Bắt đầu xử lý:0 - 24H ⭐Tối đa: 5 triệu view ⭐Tốc độ phân phối 1 triệu/ngày ⭐Không rớt, Không bảo hành ⚠️ Điền đúng định dạng Link Demo để hệ thống nhận biết hợp lệ: View IGTV: https://www.instagram.com/tv/.../ View Story: https://www.instagram.com/stories/.../.../ Thước phim: https://www.instagram.com/reel/... Bài Viết: https://www.instagram.com/p/.../
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Follow Shopee
330 Shopee Followers [VietNam] [Tối đa 80K] 0.01736 500 80000 ✓ Theo dõi Việt Nam. Tỉ lệ tụt thấp 10-15%. ✓ Tốc độ lên nhanh ✓ Không bảo hành. ⚠️ Cách lấy tên shop: click vào 1 sản phẩm ở trong đó sẽ có tên shop. Nếu lỗi hãy Inbox Admin: https://shopee.vn/username Vd: https://shopee.vn/tranthihuong280987
✬ Shopee livestream
335 Shopee livestream views [Max 10K] (30 phút) 0.096 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 30 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
336 Shopee livestream views [Max 10K] (60 phút) 0.192 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 60 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
337 Shopee livestream views [Max 10K] (90 phút) 0.288 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 90 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
338 Shopee livestream views [Max 10K] (120 phút) 0.384 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 120 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
339 Shopee livestream views [Max 10K] (180 phút) 0.576 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 180 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
340 Shopee livestream views [Max 10K] (240 phút) 0.768 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu ngay tức thì ✓ Thấp nhất 100 && Tối đa 10K ✓ Thời gian livestream 240 phút ✓ Không bảo hành ⚠️ Liên kết ví dụ: https://live.shopee.vn/share?from=live&session=1229590&viewer=379#copy_link
✬ Love Shopee