ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Youtube view
110 Tiny Standard CPV [500-1K] 0.0018 500 1000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15% Tiny number views order, Instant Start, 10K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours after delivered. - Không hoàn view rớt, tỷ lệ rớt view 10-15%, đơn hàng rất nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 10K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view sau khoảng 6-8 giờ .
111 Small Standard CPV [1K-8K] 0.0017 1001 8000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15% Tiny number views order, Instant Start, 10K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours after delivered. - Không hoàn view rớt, tỷ lệ rớt view 10-15%, đơn hàng rất nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 10K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view sau khoảng 6-8 giờ .
112 Medium Standard CPV [20K-100K] 0.0015 20001 100000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15%, Medium number views order, Instant Start, 30K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours - Không hoàn, Tỷ lệ rớt 10-15%, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 30K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiện thị đúng số lượng view sau khoảng 6-8 giờ.
113 Large Standard CPV [100K-300K] 0.00135 100001 300000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15%, Medium number views order, Instant Start, 30K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours - Không hoàn, Tỷ lệ rớt 10-15%, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 30K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view sau khoảng 6-8 giờ.
114 Great Standard CPV [300K-10Triệu] 0.00125 300001 10000000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15%, Medium number views order, Instant Start, 30K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours - Không hoàn, Tỷ lệ rớt 10-15%, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 30K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiễn thị đúng số lượng view sau khoảng 6-8 giờ.
116 Tiny VIP CPV, Refill, Guaranted:[500-3K] 0.0023 500 3000 Chú ý: don't take two order for a same link at the same time. Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view, Tiny number views order, , Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours - Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, đơn hàng rất nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiện thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
117 Small VIP CPV, Refill, Guaranted: [3K-8K] 0.00215 3001 8000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view, Small number views order, Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours -Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, đơn hàng nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
118 Medium VIP CPV , Refill, Guaranted: [20K-100K] 0.002 20001 100000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view, Medium number views order, Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours - Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
119 Large VIP CPV, Refill, Guaranted: [100K-300K] 0.0019 100001 300000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view,, Large number views order, Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours - Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, Đơn hàng khá lớn, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
120 Great VIP CPV , Refill, Guaranted:[300K-10M] 0.0018 300001 10000000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view, Great number views order, Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 5-6 hours - Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, Đơn hàng lớn, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
160 Medium Standard CPV [8K-20K] 0.0016 8001 20000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - No refill, drop rate 10-15%, Medium number views order, Instant Start, 30K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours - Không hoàn, Tỷ lệ rớt 10-15%, đơn hàng trung bình, phân phối ngay, dung lượng 30K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, sau khi phân phối, youtube sẽ hiện thị đúng số lượng view sau khoảng 6-8 giờ.
161 Medium VIP CPV , Refill, Guaranted: [8K-20K] 0.00215 8001 20000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Refill, Guaranted view, Small number views order, Instant Start, 100K-200K/day, Worldwide Views, Youtube count after 6-8 hours -Đảm bảo 100%, Bảo hành hoàn lại nếu view rớt, đơn hàng nhỏ, phân phối ngay, dung lượng 100K-200K view 1 ngày, views toàn cầu, youtube sẽ hiển thị đúng số lượng sau khi chạy xong.
✬ Youtube view targeted
122 Youtube Views [1M] CANADA] [NO DROP] [INSTANT - 200K/Day] 0.0036 1000 1000000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Start Time: Instant - 1 Hour - Speed: 20K - 200K/ day - Lifetime Guaranteed - Location: USA" - View phần phối US, bắt đầu ngay, mỗi ngày 20k-200K, Đảm bảo đủ view, hoàn lại nếu thiếu
123 Youtube Views [1M] [UK] [NO DROP] [INSTANT - 200K/Day] 0.0036 1000 1000000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiễn thị đủ số lượng trên link. - Start Time: Instant - 1 Hour - Speed: 20K - 200K/ day - Refill: Lifetime Guaranteed - Location: UK" - View phần phối UK, bắt đầu ngay, mỗi ngày 20k-200K, Đảm bảo đủ view, hoàn lại nếu thiếu
✬ Youtube Sub
124 Youtube Subscribers [5-50] Speed 50 sub/ngày 0.038 5 50 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link. - Start Time: Instant - 6 hours, Speed: 50/ day - Specs: Real USA Users - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày, Sub chủ yếu ở USA,.
125 Youtube USA Subscribers [50-200] Speed: 50 sub/day 0.034 51 200 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link. - Start Time: Instant - 6 hours, Speed: 50/ day, 30 days Guaranteed - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 sub/ngày, Sub chủ yếu ở USA, bảo hành 30 ngày.
143 Youtube Subscribers [3k-10K], Speed 500-1000 subs/day 0.025 3001 10000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link. Start Time: 6 hours, global Sub. Speed: 500 sub/day, Phân phối trong vòng 6 giờ, Sub quốc tế, số lượng phân phối được từ đạt 500 sub ngày.
144 Youtube Subscribers [100 - 1.5K] Speed 200-500/Day 0.03 101 1500 Start Time: Instant - 6 hours, Speed: 200-500 subs/ day Refill: 30 days Guaranteed, Global Sub. Specs: Real Users Phân phối trong vòng 6 giờ, Tốc độ 200-500 sub/ngày. Nạp lại: 30 ngày, sub quốc tế. Thông số kỹ thuật : Người dùng thực.
156 Youtube Subscribers [1.5K-3K], Speed 200-300 subs/day 0.025 1501 3000 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link. Start Time: 6 hours, global Sub. Speed: 100-500/day. No refill, drop rate 10-15% Phân phối trong vòng 6 giờ, Sub quốc tế, số lượng phân phối được từ 100-500 sub ngày. Không hoàn view rớt, tỷ lệ rớt view 10-15%
159 Youtube Subscribers [50-100], Speed 50-100 subs/day 0.32 51 100 Notes: don't take two order for a same link at the same time. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link. Start Time: 6 hours, global Sub. Speed: 50-100 sub/day, Phân phối trong vòng 6 giờ, Sub quốc tế, số lượng phân phối được từ đạt 50-100 sub/ngày.
✬ Youtube Likes
127 Youtube Likes [5-20] 0.025 5 20 - Start Time: Up to 12 hours - Speed: 50/ day - Refill: 10 days - Băt đầu trong vòng 12h, đạt 50 like/ngày, hoàn like khi bị rớt
128 Youtube Likes [20-100] 0.02 20 100 - Start Time: Up to 6 hours - Speed: 100 like/ day - Refill: 30 day - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 100 like/ngày, hoàn like khi bị rớt. - Nạp lại: 30 ngày
129 Youtube Likes [100-10k] 0.018 100 10000 - Start Time: Up to 6 hours - Speed: 10k/ day - Refill: 30 day - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 10K like/ngày, hoàn like khi bị rớt - Nạp lại: 30 ngày
✬ Youtube DisLikes
130 Youtube DisLikes [5-100000] 0.02 10 3000 - Start Time: Instant - 6 hours - Speed: 1k/ day - Refill : 30 day - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 1K ngày, hoàn lại khi bị rớt - Nạp lại : 30 ngày
✬ Youtube Comment
131 Youtube Comments 0.21 10 500 - Start Time: Instant - 6 hour - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
157 Youtube Comment VietNam 0.35 10 100 - Start Time: Instant - 6 hour - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
✬ Youtube watchtime (Giờ xem youtube)
132 Youtube watchtime (Giờ xem youtube) 0.048 500 10000 Bắt đầu trong vòng 6h, tốc độ đặt 50-1000h/ ngày, đảm bảo thời gian không bị rớt. Thời gian Video ít nhất là 3h.
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Facebook page likes
133 Facebook Page Likes [50-200] 0.025 50 200 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 1K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày
134 Facebook Page Likes [201-500] 0.023 201 500 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 2K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày
135 Facebook Page Likes [501-1000] 0.0215 501 1000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 5K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày
136 Facebook Page Likes [1001-2000] 0.0198 1001 2000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 5K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày
137 Facebook Page Likes [2001-10000] 0.018 2001 10000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 5K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày
✬ Facebook post likes (Like bài viết)
138 Facebook Post Likes [50-200] 0.012 50 200 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 1K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày
139 Facebook Post Likes [201-500] 0.011 201 500 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 2K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày
140 Facebook Post Likes [501-1500] 0.01 501 1500 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 4K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
141 Facebook Post Likes [1501-10000] 0.009 1501 10000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 4K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
✬ Facebook Post Share (Chia sẽ bài viết)
142 Facebook Post Shares [500-10000] 0.012 500 10000 - Start Time: Instant - 24 hours - Speed: 1K/ day - Chi sẽ bài viết, Phân phối trong 24 giờ, đạt được 1K/ngày
✬ Facebook Page Followers
158 Facebook Page Followers 0.012 20 1000 Facebook Page Followers Start in 24 - 48 hours, refill, warranty in 30 days Bắt đầu trong vòng 24 - 48 giờ, khôi phục khi bị rớt, bảo hành trong vòng 30 ngày.
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Tiktok view
163 Tiktok Small Views [500 - 3k views] 0.12 500 3000 EN: > Small amount of views. > Delivery within 1 hour. > Speed ​​reaches 50k views per day > Order limit applies from 500 to 3k views. > Run the video link tiktok. VN: > Dung lượng views nhỏ. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 500 cho đến 3k views. > Chạy link video tiktok.
164 Tiktok Medium Views [3k - 10k views] 0.105 3001 10000 EN: > Medium amount of views. > Delivery within 1 hour. > Speed ​​reaches 50k views per day > Order limit applies from 3001 to 10k views. > Run the video link tiktok. VN: > Dung lượng views trung bình. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 3001 cho đến 10k views. > Chạy link video tiktok.
165 Tiktok Large Views [10k - 100k views] 0.0975 10001 100000 EN: > The quite large amount of views. > Delivery within 1 hour. > Speed ​​reaches 50k views per day > Order limit applies from 10001 to 100k views. > Run the video link tiktok. VN: > Dung lượng views khá lớn. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 10001 cho đến 100k views. > Chạy link video tiktok.
166 Tiktok Great Views [ Từ trên 100k views] 0.09 100001 10000000 EN: > Great amount of views. > Delivery within 1 hour. > Speed ​​reaches 50k views per day > Order limit applies from 100001 to 10M views. > Refill = 30 Days > Run the video link tiktok. VN: > Dung lượng views lớn. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 100001 cho đến Max 10 triệu views. > Chạy link video tiktok
✬ Tiktok Likes
167 Tiktok Tiny Likes [10 - 99 likes] 15 10 99 EN: > No refill > Likes distribute within 1 hour > Speed ​​up to 5k likes / day > Order limit from 10 to 99 likes > Refill = 30 Days > Run Full link. VN: > Không hoàn đơn > Likes phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k likes/ngày > Hạn mức order từ 10 đến 99 lượt likes > Hoàn like trong vòng 30 ngày > Chạy Full link
168 Tiktok Small Likes [100 - 999 likes] 13.5 100 999 EN: > Start Time = Instant (Can take up to 2 hours sometimes) > Speed = 5K Per Day > Order limit from 100 to 999 likes > Refill = 30 Days > Run Full link. VN: > Likes phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k likes/ngày > Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt likes > Hoàn like trong vòng 30 ngày > Chạy Full link.
169 Tiktok Medium Likes [1k - 30k likes] 12 1000 30000 EN: > Start Time = Instant (Can take up to 2 hours sometimes) > Speed = 5K Per Day > Order limit from 1000 to 30000 likes > Refill = 30 Days > Run Full link. VN: > Likes phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k likes/ngày > Hạn mức order từ 1000 đến 30000 lượt likes > Hoàn like trong vòng 30 ngày > Chạy Full link.
✬ Tiktok Followers
170 Tiktok Tiny Followers [10 - 99 Followers] 15.5 10 99 EN: > Delivery within 1 hour > Speed ​​up to 5k Followers / day > Order limit from 10 to 99 times Followers > Refill = 30 Days > Run the Tiktok account profile page. VN: > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 10 đến 99 lượt Followers > Hoàn like trong vòng 30 ngày > Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok.
171 Tiktok Small Followers [100 - 999 Followers] 14 100 999 EN: > Delivery within 1 hour > Speed ​​up to 5k Followers / day > Order limit from 100 to 999 times Followers > Refill = 30 Days > Run the Tiktok account profile page. VN: > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt Followers > Hoàn trong vòng 30 ngày > Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok
172 Tiktok Medium Followers [1k - 5k Followers] 12.5 1000 5000 EN: > Delivery within 1 hour > Speed ​​up to 5k Followers / day > Order limit from 1000 to 5000 times Followers > Refill = 30 Days > Run the Tiktok account profile page. VN: > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 1000 đến 5000 lượt Followers > Hoàn trong vòng 30 ngày > Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok.
173 Tiktok Large Followers [5k - 30k Followers] 11 5001 30000 EN: > Delivery within 1 hour > Speed ​​up to 5k Followers / day > Order limit from 5000 to 30000 times Followers > Refill = 30 Days > Run the Tiktok account profile page. VN: > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 5000 đến 30000 lượt Followers > Hoàn trong vòng 30 ngày > Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok.
✬ Tiktok Likes Real
174 Tiktok Small Likes [100 - 999] [REAL] 18 100 999 EN: > No refill > Likes distribute within 1 hour > Speed ​​up to 5k likes / day > Order limit from 100 to 999 likes > Run Full link. VN: > Không hoàn đơn > Likes phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 200 likes/ngày > Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt likes > Chạy Full link.
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Website Traffic
145 Lưu lượng website toàn cầu từ Wikipedia [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 20K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop & Mobile Traffic Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
146 Lưu lượng website toàn cầu từ Facebook [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 50K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
147 Lưu lượng website toàn cầu từ Youtube [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 50K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
148 Lưu lượng website toàn cầu từ Google [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 50K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng từ nước Mỹ
✬ Website Traffic - SEO FRIENDLY- [Targeted]
149 Lưu lượng website nước Mỹ (USA) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 6 hours Speed: 1K-2K/ day 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported Usa Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng từ nước Mỹ
150 Lưu lượng website nước ANH (UK) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 6 hours Speed: 1K-2K/ day 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported UK Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng từ nước Anh
151 Lưu lượng website nước Châu âu (EK) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 6 hours Speed: 1K-2K/ day 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported EU Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng châu âu
152 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Google [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 5K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
153 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 10K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
154 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Youtube [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 5K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
155 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Facebook [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 5K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.